Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

content:

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 635
Số lượt truy cập: 243261